شعر و طنز

شب عید است و در بازار میو ه

  رواج قیمت سیب و خیاراست

 

خرید ه پولداراز میو ه بسیار

 فقیری نیز مشغول ویاراست !

 

لباس خوب می خواهدازایشان

پدر در پیش بچه شرمساراست !

 

اگر جیب تو خالی باشداز پول

بدان در دوزخی ،کار تو زاراست !

 

یکی وامی رود از عشق میو ه

 یکی هم در کف لپ اناراست !

 

برای سفره رنگین تر نمودن

رقابت بین مرد م بی شماراست !

 

چنان دلال مردم را زده تیغ !

که جای پول در جیبش دلاراست !

 

یکی شیک است و خیلی ناز و خوشگل

  یکی بد خلق و برج زهرماراست !

 

یکی نرم است رویش ،شاد و خندان

 یکی هم صورتش سنگ مزاراست !

 

زن «مشد ی حسن » سازید ه خودرا

  زنی پیراست ،اما نونواراست !

 

ولی «مشدی حسن » از او رمید ه !

چو روباه از سگان گرم فراراست !

 

یکی هورا کشداز پول بسیار

یکی هم از نداری در هوار است !

 

شکفته غنچه ی لب ها فراوان !

  شکفتن چونکه در ذات بهار است !

 

زد ه رژگونه خودرا کرد ه خوشگل

 شراره صورتش همچون شراراست !!

 

/ 0 نظر / 15 بازدید