شعر و طنز

پس از این می شود شلوار چینی !

پتو و رختخواب و یار چینی !

 

زچین آرند استاندارهارا !

شود منشی و فرماندار چینی !

 

کلاغ و بلبل و غاز و کبوتر!

بخواند با کلاغ و سار چینی !

 

ببینی در شب شعر فلان جا

مخاطب ،شاعر و اشعارچینی !

 

بخواند شعر حافظ ،شعر سعدی

به ضرباهنگ و باتکرار چینی !!

 

پس از یک مدّتی چون زن گرفتی

در آید همسرت از کار چینی !

 

به جای جیب برهای دله دزد !

زند جیب تو در بازار چینی !

 

زمین و کارگر ،سیمان و بنّا

مصالح ،آجر و دیوار چینی !

 

شود ده شغله چینی در اداره

بگیرد رشوه از سر کار چینی !

 

شود القصّه وارد از همه سو

درون مملکت بابار چینی !!

 

/ 0 نظر / 15 بازدید