کمانچه لری(تال)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوعی کمانچه که ابعاد آن با کمانچه موسیقی اصیل کمی متفاوت است. پشت کاسه کمانچه لری باز است و دسته آن بلندتر بوده و 3 تار (سیم) بیشتر ندارد و در زبان محلی به آن تال می گویند.

صدای تال زیرتر و تیز تر از کمانچه معمولی بوده و بدلیل کاسه کوچکتر و سبکتر اجرای قطعات محلی بسیار سریع و با ریتم تند که خاصه موسیقی لرستان است در آن امکان پذیر می باشد.

/ 0 نظر / 60 بازدید