جــــشن هـــای نـیــــــاکـانـــــی:

6 تیرگان : ۱۰ تیر = پرتاب تیر آرش ، ستایش تیشتر آغاز دگرگونی تابستانی
7 امردادگان : ۳ امرداد = ستایش امرداد، گیاهان و رستنی
8 شهریورگان : ۳۰ امرداد = ستایش شهریور
9 مهرگان : ۱۰ مهر = پیروزی فریدون بر ضحاک , ستایش ایزد مهر ، آغاز اعتدال پاییزی
10 آبانگان: ۴ آبان = ستایش آب و آناهیتا
11 آذرگان: ۳ آذر = ستایش ایزد آذر و ستایش آتش
12 جشن چله: ۳۰ آذر = بلندترین شب سال ، زایش ایزد مهر و آغاز سرمای زمستان
13 دیگان ، خرم روز : ۲۵ آذر= ستایش خداوند ، هرمزد روز
14 دی به آذرگان: ۲ دی = ستایش خداوند
15 دیگان دی بمهرگان: ۹ دی = ستایش خداوند
16 دیگان،دی بدینگان: ۱۷ دی= ستایش خداوند
17 بهمنگان: ۲۶ دی = ستایش بهمن ، چارپایان سودمند
18 جشن سده : ۱۰ بهمن = کشف آتش ، پایان سرمای سخت زمستان
19 سپندآرمزگان : ۲۹ بهمن = ستایش زن و زمین و مادر
20 گهنبار میدیوزرم : ۱۰ اردیبهشت = میانه بهار ، آفرینش آسمان
21 گهنبار میدیوشهم: ۸ تیر = میانه تابستان ،آفرینش آب و برداشت کاشته های کشاورزی
22 گهنبار پیته شهیم: ۲۱ شهریور = آفرینش زمین ، پایان تابستان ، خرمن کشاورزی
23 گهنبار ایاسرم : ۲۰ مهر = آفرینش گیاهان ، آغاز زمستان
24 گهنبار میدیاریم: ۱۰ دی = آفرینش چارپایان ، میان زمستان
25 گهنبار همس پت میدیم: ۲۵ دی = آفرینش انسان
26 جشن سوری : واپسین سه شنبه سال = جشن آتش ، در پیوند با فرودگان و پنجه ، پایان سرما و رو به گرمی رفتن هوا

/ 0 نظر / 20 بازدید